Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày


3.09K

Chơi đề Miền Bắc như chúng ta đã biết là một ăn tám mươi, tỉ lệ ăn cực cao chúng ta bỏ ra 1 nghìn đánh nếu trúng sẽ ăn được 80 nghìn, tuy nhiên việc bắt được đề chính xác là rất khó, không như chơi lô chúng ta có 27 giải còn đề thì chỉ có 1 giải duy nhất là giải đặc biệt. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tìm một cách chơi đề thật khoa học để ăn được đề thường xuyên. Theo như nghiên cứu của chúng tôi thì bây giờ muốn ăn được đề liên tục chúng ta nên chơi nuôi lô đề. Hôm nay chuyên gia của trang nuôi lô sẽ hướng dẫn đến các bạn cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày khoa học và hiệu quả nhất hiện nay.

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Dàn đề mà chuyên gia của chúng tôi cung cấp tại trang nuôi dàn đề Miền Bắc này được nghiên cứu kỹ nên khả năng để đề nổ trong vòng 3 ngày là rất cao. Các bạn hãy nhận ngay dàn đề XSMB dưới đây và vào tiền để nuôi mỗi ngày một cách chính xác nhất để nuôi và thu tiền đều đặn trong mỗi chu kỳ nuôi nhé.

Để bảo mật số, nâng cao độ chính xác chúng tôi thu phí xem số là 100.000 vnd,

THỐNG KÊ BẢNG KẾT QUẢ NUÔI LÔ

⋆ Ngày 22/11/2019-24/11/2019 :đặc biệt 36 số : Nạp thẻ
⋆ Ngày 19/11/2019-21/11/2019 :đặc biệt 36 số : :03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69 Trượt
⋆ Ngày 16/11/2019-18/11/2019 :đặc biệt 36 số : :04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,49,09,90,19,91,29,92,39,93,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 Ăn đề 84 Ngày 3
⋆ Ngày 13/11/2019-15/11/2019 :đặc biệt 36 số : :00,10,01,20,02,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39, Ăn đề 44 Ngày 2
⋆ Ngày 11/11/2019-13/11/2019 :đặc biệt 36 số : :04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,49,09,90,19,91,29,92,39,93,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99, Ăn đề 44 Ngày 2
⋆ Ngày 08/11/2019-10/11/2019 :đặc biệt 36 số : :01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,16,71,17,81,18,91,19,06,60,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69, Ăn đề 10 Ngày 3
⋆ Ngày 05/11/2019-07/11/2019 :đặc biệt 36 số : :02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,27,82,28,92,29,07,70,17,71,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 Ăn đề 24 Ngày 3
⋆ Ngày 02/11/2019-04/11/2019 :đặc biệt 36 số : :03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,38,93,39,08,80,18,81,28,82,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89, Ăn đề 43 Ngày 3
⋆ Ngày 30/10/2019-01/11/2019 :đặc biệt 36 số : :05,50,15,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59.01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,61,16,71,17,81,18,91,19, Trượt
⋆ Ngày 28/10/2019-30/10/2019 :đặc biệt 36 số : :02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,27,82,28,92,29.07,70,17,71,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 Ăn đề 42 Ngày 2
⋆ Ngày 25/10/2019-27/10/2019 :đặc biệt 36 số : :01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,16,71,17,81,18,91,19,06,60,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69 Ăn đề 16 Ngày 3
⋆ Ngày 23/10/2019-25/10/2019 :đặc biệt 36 số : :04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,49,09,90,19,91,29,92,39,93,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 Ăn đề 74 Ngày 2
⋆ Ngày 20/10/2019-22/10/2019 :đặc biệt 36 số : :03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,38,93,39,08,80,18,81,28,82,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89 Ăn đề 37 Ngày 3
⋆ Ngày 17/10/2019-19/10/2019 :đặc biệt 36 số : :05,50,51,15,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,62,26,72,27,82,28,92,29 Trượt
⋆ Ngày 14/10/2019-16/10/2019 :đặc biệt 36 số : :04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,49,09,90,19,91,29,92,39,93,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99, Ăn đề 41 Ngày 3
⋆ Ngày 11/10/2019-13/10/2019 :đặc biệt 36 số : :04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,47,84,48,94,49,07,70,17,71,27,72,37,73,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 Ăn đề 48 Ngày 3
⋆ Ngày 08/10/2019-10/10/2019 :đặc biệt 36 số : :06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,79,97,89,98,99 Ăn đề 46 Ngày 3
⋆ Ngày 05/10/2019-07/10/2019 :đặc biệt 36 số : :00,10,01,20,02,30,03,40,04,05,60,06,70,07,80,08,90,09.50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59 Ăn đề 00 Ngày 3
⋆ Ngày 02/10/2019-04/10/2019 :đặc biệt 36 số : :00,03,08,09,30,33,38,39,80,83,88,89,30,93,98,99,78,87,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59 Ăn đề 51 Ngày 3
⋆ Ngày 29/09/2019-01/09/2019 :đặc biệt 36 số : :05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,56,75,57,85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,65,66,76,67,86,68,96,69, Ăn đề 15 Ngày 3
⋆ Ngày 26/09/2019-28/09/2019 :đặc biệt 36 số : :05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,56,75,57,85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,65,66,76,67,86,68,96,69, Ăn đề 16 Ngày 3
⋆ Ngày 23/09/2019-25/09/2019 :đặc biệt 36 số : :03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69, Trượt
⋆ Ngày 20/09/2019-22/09/2019 :đặc biệt 36 số : ::04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,49,09,90,19,91,29,92,39,93,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 Ăn đề 74 ngày 3
⋆ Ngày 17/09/2019-19/09/2019 :đặc biệt 36 số : ::02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,27,82,28,92,29,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 Ăn đề 20 ngày 3
⋆ Ngày 14/09/2019-16/09/2019 :đặc biệt 36 số : ::05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,58,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,95,69,96,79,97,89,98,99, Ăn đề 97 ngày 3
⋆ Ngày 11/09/2019-13/09/2019 :đặc biệt 36 số : ::02,20,12,21,22,32,23,42,24,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59 Ăn đề 82 ngày 3
⋆ Ngày 08/09/2019-10/09/2019 :đặc biệt 36 số : ::05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,58,95,59.09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,95,69,96,79,97,89,98,99 Trượt
⋆ Ngày 07/09/2019-09/09/2019 :đặc biệt 36 số : ::05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,58,95,59.08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,85,68,86,78,87,88,98,89 Ăn đề 68 ngày 2
⋆ Ngày 05/09/2019-07/09/2019 :đặc biệt 36 số : ::07,70,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79.01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,17,81,18,91,19 Ăn đề 17 ngày 2
⋆ Ngày 02/09/2019-04/09/2019 :đặc biệt 36 số : ::06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,68,96,69.08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,86,78,87,88,98,89 Ăn đề 84 ngày 3
⋆ Ngày 30/08/2019-01/09/2019 :đặc biệt 36 số : ::03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,39.09,90,19,91,29,92,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 Ăn đề 97 ngày 3
⋆ Ngày 28/08/2019-30/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,39.09,90,19,91,29,92,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 Ăn đề 73 ngày 2
⋆ Ngày 25/08/2019-27/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,28,92,29.08,80,18,81,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89 Ăn đề 62 ngày 3
⋆ Ngày 22/08/2019-24/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,08,90,09,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89 Trượt
⋆ Ngày 21/08/2019-23/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,27,82,28,92,29.07,70,17,71,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 Ăn đề 37 ngày 1
⋆ Ngày 20/08/2019-22/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::01,10,11,21,12,31,13,41,14,15,61,16,71,17,81,18,91,19.05,50,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59 Ăn đề 65 ngày 1
⋆ Ngày 17/08/2019-19/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,27,82,28,92,29,07,70,17,71,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 Ăn đề 82 ngày 3
⋆ Ngày 16/08/2019-18/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,69,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,96,79,97,89,98,99 Ăn đề 98 ngày 1
⋆ Ngày 15/08/2019-17/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,49.09,90,19,91,29,92,39,93,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99, Ăn đề 74 ngày 1
⋆ Ngày 12/08/2019-14/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,49.09,90,19,91,29,92,39,93,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99, Ăn đề 84 ngày 3
⋆ Ngày 11/08/2019-13/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57.58,95,59,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,85,68,86,78,87,88,98,89, Ăn đề 59 ngày 1
⋆ Ngày 11/08/2019-13/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,47,84,48,94,49.07,70,17,71,27,72,37,73,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 Ăn đề 76 ngày 1
⋆ Ngày 08/08/2019-10/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,47,84,48,94,49.07,70,17,71,27,72,37,73,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 Ăn đề 40 ngày 3
⋆ Ngày 05/08/2019-07/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,56,75,57,85,58,95,59.06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,65,66,76,67,86,68,96,69 Ăn đề 26 ngày 3
⋆ Ngày 02/08/2019-04/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,79,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,97,89,98,99 Trượt
⋆ Ngày 31/07/2019-02/08/2019 :đặc biệt 36 số : ::03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,44,45,46,49,54,55,56,59,64,65,66,69,94,95,96,99,88 Ăn đề 56 ngày 2
⋆ Ngày 29/07/2019-31/07/2019 :đặc biệt 36 số : :::04,40,14,41,24,42,34,43,44,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59 Ăn đề 57 ngày 2
⋆ Ngày 28/07/2019-30/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,98,99 Ăn đề 08 ngày 1
⋆ Ngày 27/07/2019-29/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::04,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49 Ăn đề 94 ngày 1
⋆ Ngày 26/07/2019-28/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,00,10,01,20,02,30,03,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09 Ăn đề 20 ngày 1
⋆ Ngày 23/07/2019-25/07/2019 :đặc biệt 36 số : :::05,50,15,51,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,02,20,12,21,22,32,23,42,24,25,62,26,72,27,82,28,92,29Ăn đề 82 ngày 3
⋆ Ngày 22/07/2019-24/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,39,09,90,19,91,29,92,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99 Ăn đề 98 ngày 1
⋆ Ngày 19/07/2019-21/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,67,86,68,69,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,96,79,97,89,98,99 Trượt
⋆ Ngày 16/07/2019-18/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,76,77,87,78,97,79,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,67,86,68,96,69 Ăn đề 07 ngày 3
⋆ Ngày 13/07/2019-15/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,76,77,87,78,97,79,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,67,86,68,96,69 Ăn đề 07 ngày 3
⋆ Ngày 12/07/2019-14/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,18,91,19,08,80,81.28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89, Ăn đề 89 ngày 1
⋆ Ngày 09/07/2019-11/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,18,91,19,08,80,81.28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89, Trượt
⋆ Ngày 06/07/2019-08/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,98,99,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,89 Ăn đề 83 ngày 3
⋆ Ngày 05/07/2019-07/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::03,30,13,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,01,10,11,21,12,31,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19 Ăn đề 37 ngày 1
⋆ Ngày 04/07/2019-06/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,07,80,08,90,09,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79 Ăn đề 20 ngày 1
⋆ Ngày 01/07/2019-03/07/2019 :đặc biệt 36 số : ::141-131-494-464-44-11-474-454-191-080-282-202-575-585-787-898-565-696-77-99 Trượt
⋆ Ngày 28/06/2019-30/06/2019 :đặc biệt 36 số : ::00-02-03-06-09-20-23-26-29-22-30-32-33-36-39-60-62-63-66-69-90-92-93-96-99-40-41-42-44-49-45-54-19-52-94-38 Ăn đề 22 Ngày 3
⋆ Ngày 25/06/2019-27/06/2019 :đặc biệt 36 số : ::01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,16,71,17,81,18,91,19,06,60,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69, Ăn đề 76 Ngày 3
⋆ Ngày 22/06/2019-24/06/2019 :đặc biệt 36 số : ::03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,38,93,39,08,80,18,81,28,82,38,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89, Ăn đề 84 Ngày 3
⋆ Ngày 21/06/2019-23/06/2019 :đặc biệt 36 số : :06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,,69.09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,96,79,97,89,98,99 Ăn đề 86 Ngày 1
⋆ Ngày 18/06/2019-20/06/2019 :đặc biệt 36 số : 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-38-79-97-45-54-68Trượt

Chúng tôi sẽ cung cấp cầu dàn đề 36 số sau khi đề nuôi đã nổ hoặc sau khi hết thời gian nuôi để các bạn nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày tại đây nhé. Nếu bạn là một người thích chơi nuôi đề thì hãy truy cập vào đây mỗi ngày để theo dõi chúng tôi cung cấp dàn đề để nuôi và chu kỳ nuôi của nó nhé.

 

Cùng chuyên mục
Cầu đẹp 24h Soi cầu lô về cả cặp đẹp nhất
Cầu đẹp 24h Soi cầu lô 2 nháy miền bắc đẹp nhất
Cầu đẹp 24h Chào tất cả mọi người!